ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο
«Λίγο ήλιο, λίγο θάλασσα & τη Revoil μου!»

Η ελληνική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. (εφεξής καλουμένης ως «ΡΕΒΟΙΛ» ή/και «Διοργανώτρια εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Λίγο ήλιο, λίγο θάλασσα & τη Revoil μου!»

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται (α) αναρτημένοι στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο (website) της ΡΕΒΟΙΛ: ήτοι στο www.revoil.gr και (β) στις σελίδες που διατηρεί η ΡΕΒΟΙΛ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προωθητικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω.

Η ΡΕΒΟΙΛ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση του αριθμού των τελικών νικητών, καθώς και να ακυρώσει τον Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στις ως άνω (α’) και (β΄) περιπτώσεις. Η ΡΕΒΟΙΛ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή εκ της ακύρωσης της προωθητικής ενέργειας.

ΟΡΟΙ:

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 16η/07/2019 και ώρα 06:00:00 έως και την 19η/08/2019 και ώρα 23:59:59 εφεξής η «Ισχύς της προωθητικής ενέργειας»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΡΕΒΟΙΛ και στα πρατήρια υγρών καυσίμων που φέρουν το σήμα της ΡΕΒΟΙΛ καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.

4. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ρητά ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχθεί πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό και συνακόλουθα παραιτούνται κάθε αξίωσής τους έναντι της ΡΕΒΟΙΛ.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να αγοράσει από τα πρατήρια που φέρουν το σήμα της ΡΕΒΟΙΛ καύσιμα (δηλαδή: βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης κλπ). Εν συνεχεία, θα πρέπει να μεταβεί στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα της ΡΕΒΟΙΛ για να καταχωρήσει στην ειδική εφαρμογή τα εξής στοιχεία:

Το όνομά του
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
E-mail
Το Α.Φ.Μ. του πρατηρίου από το οποίο αγόρασε τα καύσιμα, όπως αναγράφεται στην απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς
Τον αριθμό της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς

6. Ο κάθε συμμετέχων με τη συμπλήρωση των άνω στοιχείων στην ειδική εφαρμογή λαμβάνει μέρος στην επερχόμενη της αγοράς του κλήρωση. Η κλήρωση θα διενεργείται ως εξής:

Κάθε Παρασκευή πρωί στις 11.00 π.μ. θα λαμβάνει χώρα κλήρωση αναφορικά με τις συμμετοχές που αφορούν στις ημέρες: Παρασκευή-Σάββατο Κυριακή-Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη

Συνολικά δε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν 7 κληρώσεις κατά τις εξής ημερομηνίες: 19/07 – 23/07 – 26/07 – 02/08 –09/08 – 16/08 – 20/08.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στο Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί αρκεί να κατέχει αντίστοιχο αριθμό μοναδικών αποδείξεων.

Κάθε δε μοναδική απόδειξη μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό αποκλειστικά μία φορά.

7. Από κάθε κλήρωση θα αναδεικνύονται 15 νικητές έκαστος εκ των οποίων θα λαμβάνει ως δώρο μία δωροεπιταγή για αγορά καυσίμων από τα πρατήρια με το σήμα της ΡΕΒΟΙΛ αξίας 20,00 ευρώ

8. Οι εκάστοτε νικητές θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή/και με email στα δηλωθέντα από τους ίδιους στοιχεία. Για την παράδοση του δώρου θα πρέπει να γνωρίζουν στη ΡΕΒΟΙΛ την διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να γίνει αυτή. Διαφορετικά, οι εκάστοτε νικητές δύνανται να παραλάβουν το δώρο τους από το πρατήριο ΡΕΒΟΙΛ από το οποίο αγόρασαν τα καύσιμα και εκ του οποίου έλαβαν την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς βάσει του οποίου συμμετείχαν στην κλήρωση.

Η παράδοση δε του δώρου θα γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη της άνω απόδειξης/τιμολογίου αγοράς τα στοιχεία της οποίας θα ελέγχει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία της επιδειχθείσας απόδειξης/τιμολογίου αγοράς δεν ταυτίζονται με αυτά που καταχώρησε ο νικητής στη ειδική εφαρμογή τότε το δώρο δεν θα παραδίδεται.

9. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης σε αυτούς του δώρου ή/και σε περίπτωση μη παραλαβής αυτού, για οιοδήποτε λόγο και αιτία, η ΡΕΒΟΙΛ απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους τυχερούς νικητές και δεν εντοπιστούν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία οι τυχεροί νικητές σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία η ΡΕΒΟΙΛ απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.

10. Τα στοιχεία των νικητών επίσης θα αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΕΒΟΙΛ και στις σελίδες που αυτή διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

11. Η συμπλήρωση των άνω στοιχείων εκ μέρους του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά ρητή αποδοχή, συναίνεση και παροχή άδειας του συμμετέχοντος χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιεί ο ίδιος για το σκοπό της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, από την ΡΕΒΟΙΛ, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με την προωθητική ενέργεια και εν γένει τη δραστηριότητα και δράσεις της ΡΕΒΟΙΛ. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο και αιτιολογημένο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@revoil.gr. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη ΡΕΒΟΙΛ όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ΡΕΒΟΙΛ, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους.

12. H ΡΕΒΟΙΛ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τυχόν σχόλια –επ’ αφορμής του Διαγωνισμού- των χρηστών στις σελίδες που διατηρεί (η ΡΕΒΟΙΛ) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά.

13. Η ΡΕΒΟΙΛ διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους όρους συμμετοχής και εντεύθεν παραβιάζει αυτής.

14. Με την αποστολή των δώρων στους νικητές η ΡΕΒΟΙΛ απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης. Η αναπαραγωγή και αλλοίωση της δωροεπιταγής είναι παράνομη και την καθιστά αυτοδικαίως άκυρη και εκτός συναλλαγής.

15. Οι ως άνω δωροεπιταγές καυσίμων θα είναι μοναδικές και θα αναγράφεται στο σώμα αυτών ένας μοναδικός αριθμός - κωδικός. Θα χρησιμοποιούνται άπαξ και θα εξαργυρώνονται μόνο με καύσιμα ΡΕΒΟΙΛ. Ρητά δηλώνεται ότι οι άνω δωροεπιταγές δεν θα δύνανται να εξαργυρώνονται με χρήματα, ή καθ΄ οποιονδήποτε άλλο τρόπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: με λιπαντικά, προϊόντα για το αυτοκίνητο, λοιπά προϊόντα, προϊόντα προσφορών κ.α.).

16. Σε περίπτωση προβλήματος στην εξαργύρωση του μοναδικού κωδικού της δωροεπιταγής καυσίμων παρακαλώ καλέστε άμεσα στο 2108976000 (κεντρικά γραφεία ΡΕΒΟΙΛ).

17. Μετά την εκπνοή της ισχύος του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΡΕΒΟΙΛ παύει να υφίσταται. Η ΡΕΒΟΙΛ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

18. Η ΡΕΒΟΙΛ, δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της δωροεπιταγής καυσίμων από τον κάτοχο, ή/και παράδοσης αυτής σε τρίτο μη διακιούχο και κατά συνέπεια δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται για οιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση δε απώλειας ή κλοπής των δωροεπιταγών καυσίμων ο εκάστοτε νικητής οφείλει να ενημερώσει την ΡΕΒΟΙΛ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, μέσω αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας sales@revoil.gr.

21. Η ΡΕΒΟΙΛ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί σε οιοδήποτε νικητή άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με το απονεμόμενο δώρο ή και κάθε άλλη αιτία. Ιδία, δε, ο κάθε νικητής καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε τέτοια τυχόν βλάβη ή ζημία υποστεί, παραιτούμενος από τούδε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή του έναντι της ΡΕΒΟΙΛ.

22. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ΡΕΒΟΙΛ. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια Δικαστήρια για κάθε τυχόν διαφορά ανακύψει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα προωθητική ενέργεια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

επιστροφή