Πρατήρια revoil

Η Μετοχή

Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 7/1/2004 με καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο € 4.177.500 διαιρεμένο σε 5.570.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.Με την από 29 Ιανουαρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας : α) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της REVOIL κατά το ποσό των 1.671.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,90 Ευρώ σε 1,20 Ευρώ. β) Aναπροσαρμόστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 1,20 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 5.570.000 σε 22.280.000.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της μετοχής από την ως άνω ημερομηνία παρακαλώ πατήστε εδώ.