--#include file="includes/menu.asp"-->
Πρατήρια revoil
Αρχική / Η Εταιρία / Νέα και Ενδιαφέροντα / Δελτία Τύπου / 18/11/2014 Δ.Τ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΙΟΥ «ΔΩΡΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»

18/11/2014 Δ.Τ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΙΟΥ «ΔΩΡΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.    Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», και έδρα τη Βάρη Αττικής, οδός Καποδιστρίου αρ. 5 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό αποκλειστικά για τα πρατήρια του Νομού Χίου, με την ονομασία «ΔΩΡΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «ο Διαγωνισμός»). Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BITNOESIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» (περαιτέρω ο «Τεχνικός Ανάδοχος») θα υλοποιήσει τεχνικά και θα αναλάβει την εκτέλεση του Διαγωνισμού για λογαριασμό του Διοργανωτή.

2.    Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοχοι κάρτας Revoil «ΟΦΕΛΟΣ», η οποία έχει εκδοθεί από πρατήριο Revoil του Νομού Χίου.

3.    Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στον «Τεχνικό Ανάδοχο» (γ) εργαζόμενοι στα πρατήρια (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4.    Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ως συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 17/11/2014, (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τη 17/12/2014, (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5.    Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5.1. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνει χρήση της κάρτας Revoil «ΟΦΕΛΟΣ» αγοράζοντας καύσιμα και λιπαντικά ΡΕΒΟΙΛ μόνο από συνεργαζόμενα πρατήρια στο Νομό Χίου και να συγκεντρώσει πόντους ως εξής :
·    1 πόντος ανά 1 € Αμόλυβδη 95 xtra4
·    7 πόντους ανά 1 € Αμόλυβδη 100 xtra4
·    1 πόντο ανά 1 € diesel xtra4
·    1 πόντο ανά 1€ Πετρελαίου Θέρμανσης
·    7 πόντους ανά 1 € λιπαντικών revolution.
Ο κάθε καταναλωτής που συμπληρώνει 50 πόντους αποκτά δικαίωμα μίας συμμετοχής στην κλήρωση για ένα (1) από τα δώρα του διαγωνισμού. Για κάθε επιπλέον 50 πόντους αποκτά αντίστοιχες επιπλέον συμμετοχές.
5.2. Η χρήση της κάρτας  Revoil «ΟΦΕΛΟΣ» συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Τα στοιχεία των κατόχων των καρτών  και οι πόντοι θα καταχωρούνται στο σύστημα του Τεχνικού Ανάδοχου.  

6.    Δώρα.
6.1. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι ενδεικτικά 25 δωροεπιταγές για αγορά προϊόντων από επιλεγμένο Super Market, αξίας 150€ έκαστη.  
6.2. Τα δώρα μπορεί να προσφέρονται από τρίτη εταιρία Δωροθέτη/Χορηγό. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Προ ή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοση των Δώρων στους νικητές ή στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. O Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους με απλή ενημέρωση των συμμετεχόντων στη σχετική ιστοσελίδα του (www.revoil.gr).

7.    Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
7.1. Οι νικητές θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί στις 18/12/2014 στην Αθήνα, στα Κεντρικά Γραφεία της Revoil, παρουσία Συμβολαιογράφου, στην οποία θα περιληφθούν όλοι οι συμμετέχοντες από την έναρξη του Διαγωνισμού (ήτοι από την 17/11/2014, ώρα 00:00:01) έως και τη Λήξη του Διαγωνισμού (ήτοι έως και την 17/12/2014, ώρα 23:59:59). Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν συνολικά εικοσιπέντε (25) νικητές (ένας για κάθε δώρο του διαγωνισμού) και συνολικά πέντε (5) επιλαχόντες.
7.2. Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών θα γίνεται σε σύνδεση με τα γραφεία του Τεχνικού Ανάδοχου, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων του Τεχνικού Ανάδοχου, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο Τεχνικός Ανάδοχος όχι μόνο εγγυάται το αδιάβλητο της εν λόγω διαδικασίας, αλλά και ευθύνεται αποκλειστικά, τόσο έναντι κάθε τρίτου, όσο και έναντι του Διοργανωτή, για κάθε ενδεχόμενη παραβίασή της και εν γένει παρατυπία.

8.    Ενημέρωση για την κατακύρωση.
Ο Διοργανωτής θα ειδοποιήσει τους δικαιούχους / νικητές τηλεφωνικά (στον αριθμό τηλεφώνου που δήλωσαν κατά την έκδοση της κάρτας «ΟΦΕΛΟΣ») και σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κλήρωση ή ο εκάστοτε νικητής δεν προσκομίσει εντός της οριζομένης προθεσμίας τα απαιτούμενα στοιχεία (π.χ. προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, υπογραφή δήλωσης παραλαβής δώρου, κ.λπ.) ή/και δεν τηρήσει τις λοιπές υποχρεώσεις του κατά το παρόν, το Δώρο θα κατακυρώνεται στον επιλαχόντα, στη θέση του εν λόγω νικητή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εμφάνισης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο 8 ή μη προσήκουσας εμφάνισης κατά τα οριζόμενα κατωτέρω υπό άρθρο 9 του νικητών και επιλαχόντων του Δώρου, ο Διοργανωτής δικαιούται να μη διαθέσει περαιτέρω το εν λόγω Δώρο ή να πραγματοποιήσει νέα κλήρωση, αποκλείοντας τον νικητή και τους επιλαχόντες του εν λόγω Δώρου, ή να πραγματοποιήσει νέο Διαγωνισμό για το Δώρο αυτό κατά την απόλυτο κρίση αυτού.

9.     Παράδοση των Δώρων.
9.1. Έκαστος των νικητών του Διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία του Διοργανωτή στη Χίο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του από τον Διοργανωτή, η οποία θα λάβει χώρα μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, με τηλεφωνική κλήση, προκειμένου να παραλάβει το Δώρο του, οπότε και θα υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής αυτού. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν προσέλθει εντός της ως άνω προθεσμίας για να παραλάβει το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει την εν λόγω δήλωση, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο του επιλαχόντα του εν λόγω νικητή που θα πρέπει επίσης να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής του με τηλεφωνική κλήση. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες αναφορικά με το σύνολο των επιλαχόντων για οποιοδήποτε δώρο ή η ανωτέρω αναβλητική αίρεση κατακύρωσης δεν ικανοποιηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο των επιλαχόντων, ο Διοργανωτής δικαιούται, κατά την κρίση του να μη διαθέσει περαιτέρω το Δώρο ή να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης, αποκλείοντας αυτή τη φορά τους νικητές και επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας δώρου.
9.2. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Δώρου είναι η έγκαιρη προσκόμιση από το νικητή του Δώρου αυτού : α) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του και β) της κάρτας «ΟΦΕΛΟΣ». Φόροι, τέλη, εισφορές και οποιαδήποτε έξοδα ή επιβαρύνσεις που σχετίζονται με οποιοδήποτε Δώρο, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή του Δώρου αυτού ή τον τυχόν επιλαχόντα αυτού. Ο χρόνος παράδοσης των Δώρων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους και τις διαδικασίες και χρόνους προμήθειας των αντίστοιχων προμηθευτών οίκων.

10.    Προσωπικά δεδομένα.
Τόσο ο Διοργανωτής όσο και ο Τεχνικός Ανάδοχος θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Όσον αφορά στους δικαιούχους/νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, ο Διοργανωτής, ο Διενεργήσας το Διαγωνισμό και ο Τεχνικός Ανάδοχος θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια παρόμοιων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του (στοιχεία δικαιούχων/νικητών) καθώς και διαφήμισης του Διοργανωτή στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων και του site του διοργανωτή www.revoil.gr, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση είτε του Διοργανωτή, είτε του Τεχνικού Αναδόχου για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση, μεταξύ των άλλων, του ονόματος και επωνύμου τους καθώς και λοιπών προσωπικών τους δεδομένων (π.χ. δ/νση κατοικίας, επάγγελμα κ.λπ.), καθώς και φωτογραφιών τους, για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων αυτού καθώς και για τη διαφήμιση του Διοργανωτή και των προϊόντων αυτών στα ΜΜΕ χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση είτε του Διοργανωτή,  είτε του Τεχνικού Αναδόχου για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Για τυχόν άσκηση από τους νικητές του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον «Τεχνικό Ανάδοχο» στο τηλέφωνο 2109916950.

11. Ευθύνη.
Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές των Δώρων ή στις σχετικές αντιπροσωπίες. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή. Επίσης ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση των πόντων στο τεχνικό τους σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και του Τεχνικού Ανάδοχου έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή και οποιουδήποτε τρίτου θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας και εν γένει γεγονότα που κείνται πέρα και έξω από τη σφαίρα ευθύνης και δυνατοτήτων αυτών.

12.    Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα Ελένη Σουλή (οδός Βαλαωρίτου αρ. 18, Αθήνα, τηλ: 210 3612767) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Revoil . Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

13.    Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους της κλήρωσης ή να την ανακαλέσει με ανακοίνωση του στην ηλεκτρονική του σελίδα ή με σχετική δημοσίευση στον τύπο ή με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο ή με γραπτό μήνυμα προς τους συμμετέχοντες. Ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή της τροποποίησης θα είναι η ημερομηνία της σχετικής δημοσίευσης ή ενημέρωσης.

14.    Αποδοχή των όρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

15. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.