--#include file="includes/menu.asp"-->
Πρατήρια revoil
Αρχική / Ναυτιλία / Εφοδιασμός Πλοίων / Νομοθεσία πώλησης και προμήθειας ναυτιλιακών καυσίμων

Νομοθεσία πώλησης και προμήθειας ναυτιλιακών καυσίμων

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Οι παρόντες όροι αποτελούν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν μέρος της εκάστοτε συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ» (εφεξής "ο Προμηθευτής") συμφωνεί με το αντισυμβαλλόμενο μέρος (εφεξής «ο Αγοραστής») να πουλά και να παραδίδει ναυτιλιακά καύσιμα και λιπαντικά (εφεξής «τα προϊόντα») στα ελληνικά λιμάνια.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την κατανόηση των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:

α. "Αγοραστής" σημαίνει, από κοινού και εις ολόκληρον, σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή/και (ανάλογα με την περίπτωση) ο διαχειριστής του σκάφους ή/και ο πράκτορας, ή/και ο ναυλωτής, και ο οποιοσδήποτε άλλος που έχει συνάψει σύμβαση με τον Προμηθευτή για συγκεκριμένη προμήθεια Προϊόντων και δηλώνεται ως Αγοραστής στην «εντολή παραγγελίας» ή/και στην «επιβεβαίωση παραγγελίας» ή στο τιμολόγιο του Προμηθευτή. Ο διαχειριστής ή/και ο πράκτορας ή/και ο ναυλωτής ενός πλοίου, θεωρείται πως λειτουργεί για τον εαυτό τους και για τον ιδιοκτήτη του πλοίου, εκτός εάν ενημερώσουν τον Προμηθευτή γραπτώς πριν ο Προμηθευτής προβεί σε επιβεβαίωση παραγγελίας.

β. "Προϊόντα" σημαίνει το πετρέλαιο ναυτιλίας ή/και το μαζούτ ναυτιλίας ή/και το πετρέλαιο κίνησης ή/και οποιοδήποτε άλλο είδος ναυτιλιακού καυσίμου / ή ναυτιλιακά λιπαντικά που ο Προμηθευτής μπορεί να προμηθεύσει ένα πλοίο.

γ. "Τόπος Παράδοσης" σημαίνει το ακριβές μέρος στο οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή θα παραδοθούν τα προϊόντα.

δ. "Τιμή" σημαίνει την συμφωνημένη –με κάθε πρόσφορο μέσο- Τιμή μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή, η οποία αναγράφεται και στο εκάστοτε εκδοθέν παραστατικό

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

1. Κάθε πληροφορία που αφορά στην παραγγελία των εκάστοτε προϊόντων θα γίνεται εγγράφως (όπως το όνομα του πλοίου, η ποσότητα, το είδος, ο τόπος παράδοσης, η ημερομηνία και ώρα παράδοσης κλπ). Κάθε δε μεταβολή των άνω στοιχείων θα κοινοποιείται στον Προμηθευτή, εγγράφως, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εκτέλεση της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω προθεσμίας ο Προμηθευτής δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας, χωρίς καμία επιβάρυνση, ή να ορίσει μικρότερη προς παράδοση ποσότητα και να αναπροσαρμόσει την τιμή πώλησης.

2. Τιμές Πώλησης:

α) Οι τιμές που αναφέρονται για οποιαδήποτε προμήθεια προϊόντων βασίζονται είτε σε τύπο σε σχέση με την ημερομηνία φόρτωσης ή παράδοσης είτε στις επιβεβαιωμένες τιμές πριν από την προμήθεια των προϊόντων.

β) Κάθε έκπτωση που αναφέρεται και συμφωνείται θα ισχύει με βάση την συμφωνηθείσα τιμή πριν από την προμήθεια. Οι προσφερόμενες και συμφωνημένες τιμές προορίζονται για παράδοση εντός δύο (2) ημερών μετά το καθορισμένο Ε.Τ.Α. των πλοίων σύμφωνα με τη γνωστοποίηση από τον Αγοραστή για την κατάλληλη ώρα, οι τιμές για παράδοση πέρα από αυτό το εύρος υπόκεινται σε αναθεώρηση από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

γ) Εκτός από τις τιμές που πρέπει να καταβληθούν για τα καύσιμα ή/και τα λιπαντικά των πλοίων, οι αγοραστές καταβάλλουν τις ακόλουθες χρεώσεις:

i. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απόρριψης του Αγοραστή ή/και του Καπετάνιου ή/και του Μηχανικού του πλοίου ολόκληρης ή μέρους της παράδοσης

ii. οι υπερωρίες, οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, θα καταβάλλονται επιπλέον από τον αγοραστή μαζί με την τιμή του προϊόντος εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς.

iii. Οποιεσδήποτε χρεώσεις ελλιμενισμού ή λιμενικά τέλη που ενδέχεται να προκύψουν που σχετίζονται με το πλοίο στο οποίο παραδίδονται ναυτιλιακά καύσιμα ή/και λιπαντικά

iv. Οποιοσδήποτε δασμός, φόρος (εκτός από φόρους επί των κερδών), επιβολή, χρεώσεις, ασφάλιστρα ή άλλα έξοδα που επιβαρύνουν την «ΡΕΒΟΙΛ», ή για τα οποία η «ΡΕΒΟΙΛ» είναι υπόλογη, όσον αφορά τις παραδόσεις ναυτιλιακών καυσίμων

v. Εάν ο Προμηθευτής ( δεν διαθέτει αφορολόγητα καύσιμα και ο Αγοραστής ενημερώθηκε για αυτό) παραδίδει στον Αγοραστή προϊόντα με δασμούς του αντίστοιχου ποσού.

vi. Τυχόν πρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν την «ΡΕΒΟΙΛ» όσον αφορά τις παραδόσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης της παραγγελίας

vii. Οποιεσδήποτε πρόσθετες χρεώσεις περιγράφονται λεπτομερώς στον Οδηγό λιμένων.

ε) Δεν θα υπάρξει καμία χρέωση εάν ο Αγοραστής αλλάξει ή/και ακυρώσει την Παραγγελία του έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τον νωρίτερο εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης που αναφέρεται στην Παραγγελία του Αγοραστή. Εάν ο αγοραστής αλλάξει ή/ και ακυρώσει την παραγγελία του εντός σαράντα οκτώ ωρών πριν από την εκτιμώμενη ώρα παράδοσης, οι αγοραστές θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε και για όλες τις απώλειες που υπέστη ο προμηθευτής ως αποτέλεσμα της ακύρωσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των σχετικών δαπανών.

Οι απώλειες και οι υποχρεώσεις αποζημιώνονται σε ελάχιστο ποσό 1.000 USD ή ισοδύναμο ποσό EUR με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας ακύρωσης για παραδόσεις με βυτίο

στ) Ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα ή/και τις χρεώσεις που μπορεί να υποστεί η «ΡΕΒΟΙΛ» λόγω αποτυχίας, παραβίασης ή/ και μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του.

3. Παραγγελίες και παραδόσεις

α) Οι παραγγελίες θα επιβεβαιώνονται μέσω email, φαξ ή υπογεγραμμένης παραγγελίας προμήθειας προς την «ΡΕΒΟΙΛ» για κάθε παράδοση, με τους συμφωνημένους όρους και αναφέροντας τον τύπο καυσίμου ή/και λιπαντικών καθώς και τις ποσότητες που θα παραδοθούν.

β) Η "Επιβεβαίωση παραγγελίας" του προμηθευτή που αποστέλλεται από τη «ΡΕΒΟΙΛ» πριν από την παράδοση και η οποία δεν έχει αμφισβητηθεί γραπτώς από τον αγοραστή πριν από τη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων στο πλοίο, θα είναι αποδεικτικά στοιχεία για την παραγγελία προϊόντων από τον αγοραστή, την ταυτότητα του τελευταίου, την Τιμή και άλλες λεπτομέρειες παράδοσης αυτών. Εάν αμφισβητηθεί η επιβεβαίωση παραγγελίας του προμηθευτή, η «ΡΕΒΟΙΛ» έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σχετική προμήθεια, εάν δεν έχει επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία σχετικά με το ή τα ζητήματα που αμφισβητούνται.

γ) Η «ΡΕΒΟΙΛ» Θα λαμβάνει ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμων ημερών για την παράδοση που απαιτείται από την καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης.

δ) Οι παραγγελίες είναι σε συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης και η «ΡΕΒΟΙΛ» έχει το δικαίωμα να προβεί σε ακύρωσή της, χωρίς ευθύνη, εάν το πλοίο δεν φτάσει στην αποβάθρα παράδοσης ή στο ραντεβού και αν δεν παρουσιαστεί για παράδοση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ένδειξη E.T.A. που της έχει γνωστοποιηθεί από τον Αγοραστή.

ε) Η «ΡΕΒΟΙΛ» έχει το δικαίωμα να παραδώσει τη συμφωνημένη ποσότητα σε μία αποστολή ή σε με μερικότερες παραδόσεις, οπότε κάθε παράδοση θεωρείται ξεχωριστή συναλλαγή.

στ) Σε περίπτωση που ο αγοραστής αποτύχει να παραλάβει τις καθορισμένες ποσότητες, ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την αποτυχία παράδοσης, καθώς και για τυχόν απώλειες που υπέστη ο προμηθευτής για την παράδοση των καυσίμων και /ή των λιπαντικών.

ζ) Σε περίπτωση έλλειψης ή καθυστέρησης των προς παράδοση προϊόντων από το τοπικό διυλιστήριο προμηθευτή, η «ΡΕΒΟΙΛ» έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την διαδικασία χωρίς ευθύνη.

η) Εάν η «ΡΕΒΟΙΛ» σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει έλλειψη προϊόντων οπότε ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όλων των πελατών της, η «ΡΕΒΟΙΛ» μπορεί να κατανείμει το διαθέσιμο προϊόν της, μεταξύ των πελατών της, κατά την κρίση της.

ι) Εάν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε παράδοσης υπάρχει διαφυγή ή διαρροή ναυτιλιακών καυσίμων ή/και λιπαντικών :

i. Το πλοίο-παραλήπτης θα βοηθήσει και θα συνεργαστεί με την εταιρεία παράδοσης στη λήψη οποιωνδήποτε απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση ή τον μετριασμό της συνέπειας.

ii. Το πλοίο παρέχει στον Προμηθευτή όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο ή τον κανονισμό που ισχύει στο Λιμάνι Παράδοσης.

iii. Το κόστος και τα έξοδα αποκατάστασης ή μετριασμού των συνεπειών τυχόν διαφυγής ή διαρροής ναυτιλιακών καυσίμων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε παράδοσης, εκτός από την περίπτωση που το συμβάν προκαλείται από την αμέλεια του Προμηθευτή, θα επιβαρύνουν τα πλοία/ Αγοραστή και ο Προμηθευτής θα απαλλάσσεται έναντι όλων των αξιώσεων για ζημίες, έξοδα, πρόστιμα και κυρώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με το συμβάν.

λ) Ο Προμηθευτής δεν θα απαιτείται να παραδίδει ένα Προϊόν σε οποιαδήποτε από τις δεξαμενές ή τους χώρους του Πλοίου που δεν χρησιμοποιούνται τακτικά για αποθήκευση αυτού του Προϊόντος και δεν απαιτείται να παραδίδει το Προϊόν για εξαγωγή για την οποία απαιτείται κυβερνητική άδεια και δεν έχει ληφθεί. Οποιαδήποτε εξαγωγή ή άλλη άδεια που ενδέχεται να απαιτείται από καιρό σε καιρό από οποιαδήποτε Κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνεται άμεσα και έγκαιρα από τον Αγοραστή.

4. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

4.1. Για την ολοκλήρωση της παράδοσης του προϊόντος πρέπει ο Καπετάνιος του πλοίου ή ο εκπρόσωπος του Αγοραστή να παραδώσουν στον Προμηθευτή (ήτοι στη ΡΕΒΟΙΛ) κάθε έγγραφο που απαιτείται προσηκόντως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, εκ του οποίου ένα αντίγραφο θα φυλάσσεται από τους ανωτέρω.

4.2. Απαγορεύεται αυστηρά το τιμολόγιο και το σχετικό ποσό να εκχωρηθεί σε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΡΕΒΟΙΛ.

4.3. O Αγοραστής οφείλει να προβαίνει σε πληρωμή της αξίας των προϊόντων στη PEBOΪΛ σύμφωνα με την ειδικότερη μεταξύ τους συμφωνία με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τιμήματος εντός της συμφωνηθείσης προθεσμίας η PEBOΪΛ διατηρεί το δικαίωμα να μην εφοδιάσει με καύσιμα τον Αγοραστή μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της αξίας των εκδοθέντων παραστατικών ή να απαιτήσει την προκαταβολική πληρωμή κάθε φορτίου καυσίμου πριν την παράδοσή του στον Αγοραστή, καθώς και να απαιτήσει την καταβολή τόκων υπερημερίας. Κάθε δε καταβολή του Αγοραστή πιστώνεται στην χρονικά προγενέστερη ληξιπρόθεσμη οφειλή του.

4.4. Εάν έχει συμφωνηθεί πίστωση του τιμήματος των προϊόντων και εάν η οικονομική κατάσταση του Αγοραστή κατά την κρίση της ΡΕΒΟΙΛ δεν είναι ικανοποιητική η ΡΕΒΟΙΛ μπορεί είτε να απαιτήσει την πληρωμή οποιαδήποτε στιγμή, πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία πληρωμής, είτε (να απαιτήσει) την παροχή ασφάλειας.

5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:

5.1. Τα προϊόντα φέρουν τις προδιαγραφές που προβλέπει η κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία. Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου για το πλοίο του τύπου προϊόντος και την παραλαβή αυτών.

5.2. Για κάθε προϊόν που παραδίδεται και κατά τη διαδικασία παράδοσης, ο Προμηθευτής θα σχηματίζει δύο (2) αντιπροσωπευτικά δείγματα/δοχεία (τα οποία θα αυξάνονται σε τρία (3) εάν η παράδοση εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού της MARPOL (Παράρτημα VI), όπου θα πρέπει επίσης να εκδοθεί επιπλέον το σχετικό δελτίο παράδοσης – “bunker delivery note”) – πλήρως σφραγισμένα με τις σφραγίδες του Προμηθευτή και υπογεγραμμένα και από τα δύο μέρη- θα πρέπει να σχηματίζονται κατά τη διαδικασία παράδοσης. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτά τα δείγματα που σχηματίζεται μονομερώς εκ μέρους του πλοίου. Εκ των άνω δειγμάτων τα δύο εξ αυτών (άλλως εάν σχηματίζονται δύο δείγματα το ένα εξ αυτών) θα παραδίδονται στον Καπετάνιο ή τον Μηχανικό του πλοίου και ένα θα παραμένει στην κατοχή του Προμηθευτή καθ’ ό χρόνο προβλέπεται ότι έχει δικαίωμα ο Αγοραστής να προβάλει αντιρρήσεις ως προς την ποιότητα του προϊόντος. Το εκάστοτε δείγμα που σχηματίζεται αποτελεί την τελική απόδειξη της ποιότητας της ποσότητας του προϊόντος που παραδόθηκε. Η διαδικασία σχηματισμού του εκάστοτε δείγματος πρέπει να γίνεται παρουσία εκπροσώπων και των δύο μερών, ήτοι του οδηγού του βυτιοφόρου του Προμηθευτή και του Καπετάνιου ή του Μηχανικού ή εκπροσώπου του πλοίου του Αγοραστή. Οι αριθμοί δε των δειγμάτων θα αναγράφονται και επί των παραστατικών που συνοδεύουν το εκάστοτε φορτίο προϊόντος.

5.3. Η παραπάνω διαδικασία δειγματοληψίας θα πρέπει να γίνεται παρουσία μαρτύρων και από τις δύο πλευρές και όλα τα δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται αμοιβαία και να υπογράφονται από τον Καπετάνιο του πλοίου ή τον κύριο μηχανικό του πλοίου. Οι αριθμοί των παραπάνω δειγμάτων θα αναγράφονται στο κατά νόμο παραστατικό που θα εκδίδεται από τον Προμηθευτή. Κανένα σχόλιο δεν επιτρέπεται να αναγράφεται επί του άνω παραστατικού.

5.4. Κατά την παραλαβή των καυσίμων o Αγοραστής υποχρεούται να ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές και λοιπές διατάξεις και να παραλαμβάνει τα δείγματα των καυσίμων. Συνομολογείται ρητά, ότι ο υπολογισμός της παραδιδόμενης κάθε φορά ποσότητας καυσίμων θα γίνεται μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις μέθοδο -μέτρηση επί του βυτιοφόρου δια του μετρικού κανόνα (βέργας) του βυτιοφόρου-, ενώ αποκλείεται εκ των προτέρων κάθε άλλη μέθοδος υπολογισμού ή αποδεικτικό μέσο. Επιπλέον συμφωνείται, ότι η ΡΕΒΟΙΛ δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια οφειλόμενη σε διαρροή ή βλάβη των δεξαμενών, των σωληνώσεων του πλοίου. Ομοίως η ΡΕΒΟΙΛ ουδεμία ευθύνη υπέχει σε περίπτωση που ο Αγοραστής αναμιγνύει τα προϊόντα με άλλα προϊόντα που υπάρχουν ήδη εντός των δεξαμενών του πλοίου. Εξυπακούεται ότι δεν θα γίνονται ούτε θα επιτρέπονται αξιώσεις ποιότητας εναντίον του Προμηθευτή. Οποιοδήποτε δε δείγμα λαμβάνεται από τις δεξαμενές του πλοίου (εντός των οποίων έχει επισυμβεί ανάμειξη) δεν θα γίνεται αποδεκτό από τον Προμηθευτή ούτε τυχόν ανάλυσή του θα γίνεται αποδεκτή.

5.5. Οιαδήποτε αμφιβολία ή αντίρρηση ή παράπονο αναφορικά με την ποσότητα των προϊόντων πρέπει να γίνεται εγγράφως εκ μέρους του Αγοραστή με σχετική επιστολή διαμαρτυρίας την ίδια μέρα εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η παράδοση. Συναφώς, οιαδήποτε αμφιβολία ή αντίρρηση ή παράπονο αναφορικά με την ποιότητα του παραδοθέντος καυσίμου πρέπει να γίνεται εγγράφως εκ μέρους του Αγοραστή με σχετική επιστολή διαμαρτυρίας εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η παράδοση. Ρητά διευκρινίζεται ότι η σχετική επιστολή διαμαρτυρίας πρέπει να περιέχει σαφή καθορισμό των παραπόνων του Αγοραστή και να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις αιτιάσεις του.

5.6. Σε περίπτωση δε που δεν έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία και οι άνω έλεγχοι τότε ο Προμηθευτής δεν θα αποδέχεται σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας.

5.7. Σε περίπτωση που έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία και υποβληθεί σχετική επιστολή διαμαρτυρίας τότε οιαδήποτε αιτίαση για την ποιότητά του προϊόντος θα επιλυθεί με την ανάλυση του δείγματος που έχει σφραγιστεί και υπογραφεί κατά τη διάρκεια της παράδοσης, όπως ανωτέρω περιγράφεται, από επίσημο ανεξάρτητο εργαστήριο το οποίο έχει αποδεδειγμένα ενασχόληση με όμοιες υποθέσεις πετρελαιοειδών, κοινής αποδοχής των μερών. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης θα παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα για τα μέρη. Τα έξοδα της ανάλυσης βαρύνουν τον Αγοραστή εάν τα προϊόντα βρεθούν ότι βρίσκονται εντός προδιαγραφών και από τον Προμηθευτή εάν τα προϊόντα βρεθούν ότι βρίσκονται εκτός προδιαγραφών.

5.8. Ρητά διευκρινίζεται ότι η υποβολή επιστολής διαμαρτυρίας εκ μέρους του Αγοραστή δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να πληρώσει την αξία των πωλούμενων προϊόντων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό εκδοθέν επ’ ονόματί του παραστατικό. Ομοίως, δεν χωρεί συμψηφισμός κατά της άνω απαίτησης του Προμηθευτή.

6. Κίνδυνος και Κυριότητα:

6.1. Η παράδοση θεωρείται ολοκληρωμένη όταν τα προϊόντα έχουν περάσει τη φλάντζα που συνδέει τις εγκαταστάσεις παράδοσης του Προμηθευτή με τις εγκαταστάσεις παραλαβής που παρέχονται από τον Αγοραστή, οπότε εκείνη τη στιγμή ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη και ο Αγοραστής αναλαμβάνει όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέτοιοι νοούνται η απώλεια, η ζημιά, η επιδείνωση, η εξάτμιση κλπ)

6.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή σύνδεση και τη στεγανότητα των εύκαπτων σωλήνων σύνδεσης του πλοίου με το βυτιοφόρο.

6.3. Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να εφοδιασθεί με ασφάλεια όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές του πλοίου.

6.4. Η κυριότητα επί των προϊόντων παραμένει επ’ ονόματι του Προμηθευτή μέχρις πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως της αξίας των προϊόντων από τον Αγοραστή. Ωστόσο, ρητά διευκρινίζεται ότι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αξίας θα παραμείνουν στο πλοίο με αποκλειστικό κίνδυνο και έξοδα του Αγοραστή.

6.5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αποπληρωμής της αξίας των προϊόντων από τον Αγοραστή, ο τελευταίος παρέχει τη ρητή και ανέκκλητη εξουσιοδότηση στον Προμηθευτή, χωρίς την προηγούμενη έκδοση δικαστικής απόφασης, να ανακτήσει και να τα αφαιρέσει από το πλοίο.

7. Αποζημιώσεις:

7.1. Ο Αγοραστής συμφωνείται ότι θα αποζημιώσει τον Πωλητή για κάθε ζημία που θα προκύψει από ενέργειες ή/και παραλείψεις του Αγοραστή ή/και των συνεργατών του ή/και του πληρώματος του πλοίου ή/και του πράκτορα στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης και της προμήθειας των προϊόντων.

7.2. Σε περίπτωση που η εντολή για την προμήθεια ενός πλοίου έχει δοθεί από έναν πράκτορα/μεσίτη ή έμπορο, οι τελευταίοι εγγυώνται ρητά ότι έχουν την ρητή εντολή και εξουσιοδότηση για να υποβάλουν στη ΡΕΒΟΙΛ τη σχετική εντολή και ότι ο ιδιοκτήτης/τρια του πλοίου συναινεί να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εμπρόθεσμη, προσήκουσα, πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της αξίας των εκδοθέντων παραστατικών.

7.3. Ο Πλοίαρχος και οι πράκτορες πρέπει να γνωστοποιούν εγγράφως στη ΡΕΒΟΙΛ την ώρα άφιξης του πλοίου και την ώρα προμήθειας καθώς και το λιμάνι στο οποίο θα αγκυροβολήσει. Τυχόν αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων πρέπει να κοινοποιείται εγκαίρως στη ΡΕΒΟΙΛ για να ενημερώνονται και οι αρμόδιες αρχές. Ο Πλοίαρχος και οι πράκτορες βαρύνονται με οιοδήποτε πρόστιμο τυχόν επιβληθεί στη ΡΕΒΟΙΛ εκ της άνω αιτίας.

7.4. Η ΡΕΒΟΙΛ ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι του Αγοραστή για:

i. Απώλεια πραγματικού ή αναμενόμενου κέρδους,

ii. Απώλειες που προκαλούνται από διακοπή της επιχείρησης,

iii. Απώλειες έμμεσα από έξοδα εξυπηρέτησης δανείου/ χρηματοδότησης,

iv. Απώλεια καλής θέλησης ή φήμης, ή

v. Οποιοδήποτε έμμεσο, ειδικό ή επακόλουθο κόστος, δαπάνη, απώλεια ή ζημία, ακόμη και αν τέτοιο κόστος, δαπάνη, απώλεια ή ζημία ήταν λογικά προβλέψιμα ή θα μπορούσαν λογικά να είχαν μελετηθεί από την ΡΕΒΟΙΛ και αν προέκυπτε από παραβίαση συμβολαίου, αδικοπραξία, αμέλεια, παραβίαση του νόμου ή άλλως.

κ) Σε καμία περίπτωση ο Προμηθευτής ή οι υπάλληλοί ή οι υπεργολάβοι ή / και οι πράκτορές του δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή ζημιά, εκτός εάν το ίδιο έχει προκληθεί από τη βαριά αμέλεια ή τη σκόπιμη πράξη τους.

7.5. Ομοίως, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι του Αγοραστή σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγέλθηκε και παρέχεται είναι για οιοδήποτε λόγο και αιτία απολύτως κατάλληλο ή ακατάλληλο για χρήση στο πλοίο ή δεν είναι συμβατό με έτερα προϊόντα που βρίσκονται ήδη στο πλοίο. Τα προϊόντα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ναυτικούς σκοπούς και από το πλοίο.

8. Ανωτέρα Βία:

Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για κάθε τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας, εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλόμενων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει της σύμβασης, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια εκ μέρους του ή εκ μέρους υπεργολάβου και το οποίο ήταν αναπόφευκτο παρά την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας. Ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά υπό την άνω έννοια γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν οι πόλεμοι, απεργίες, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, τραπεζική αργία, πανδημίες κ.α. Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ο Προμηθευτής ενημερώνει αμελλητί το άλλο συμβαλλόμενο μέρος –με κάθε πρόσφορο μέσο- για την καθυστέρηση ή/και αδυναμία, παρέχοντας όλους τους απαραίτητους λόγους και λεπτομερή στοιχεία, καθώς και την προβλεπόμενη ημερομηνία συνέχισης της εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις για λόγους ανωτέρας βίας, έχει δικαίωμα αμοιβής μόνο για τις πραγματικά εκτελεσθείσες υπηρεσίες του. Ο Αγοραστής δε δεν δικαιούται αποζημίωσης για οιαδήποτε ζημία ή βλάβη υπέστη εκ του λόγου τούτου. Αμφότερα δε τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών στο ελάχιστο.

9. Προστασία Περιβάλλοντος:

Σε περίπτωση που σημειωθεί διαρροή καυσίμου κατά την παράδοσή του, ο Αγοραστής οφείλει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αφαίρεση των κηλίδων που δημιουργήθηκαν και για να περιορίσει τις συνέπειες της άνω διαρροής. Ο Πωλητής δε διατηρεί το δικαίωμα να συνδράμει στις άνω ενέργειες και να προβεί σε όσες κρίνει και ο ίδιος αναγκαίες. Ο δε Αγοραστής οφείλει να παράσχει στον Πωλητή κάθε δυνατή βοήθεια. Το συμβαλλόμενο μέρος που είναι υπαίτιο για την άνω διαρροή επωμίζεται τα έξοδα, τις ζημίες ή/και τυχόν πρόστιμα που ανακύψουν εκ της άνω αιτίας. Εάν δεν είναι δυνατό να διακριβωθεί το υπαίτιο μέρος τότε τα σχετικά έξοδα, ζημίες ή/και πρόστιμα επιβαρύνουν αμφότερα τα μέρη κατά ίσο ποσοστό.

10. Διαδοχή - Εκχώρηση:

Οι όροι του παρόντος και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από το παρόν δεσμεύουν και τους καθολικούς και τους ειδικούς διαδόχους των μερών. Ρητά συμφωνείται ότι ο Αγοραστής δεν θα εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών του ή/και των δικαιωμάτων του σε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκχωρήσει μέρος ή/και το σύνολο των δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεών του, με την προϋπόθεση της ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου μέρους με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά ως τέτοιο νοείται η τηλεφωνική ενημέρωση, η δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ)

11. Ναυτικό Προνόμιο:

Η πώληση του προϊόντος στον Αγοραστή ή/και η αποδοχή του στο πλοίο παρέχει στον Προμηθευτή το ναυτικό προνόμιο στο πλοίο για την αξία - τίμημα του προϊόντος και όλες τις επιβαρύνσεις τόκων καθώς και τυχόν έξοδα που θα πρέπει να καταβληθούν.

12. Προσωπικά Δεδομένα:

Ο Αγοραστής αποδέχεται ότι ο Προμηθευτής θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία του (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679), για να ενημερώνει τηλεφωνικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή γραπτών μηνυμάτων (sms) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής επιθυμεί στο μέλλον την τροποποίηση, τη διαγραφή εν όλω ή εν μέρει στοιχείων του από την βάση δεδομένων της Προμηθεύτριας Εταιρείας, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμεί τυχόν ανάκληση της παρούσης συναίνεσής του, μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση, να ενημερώνει την Εταιρεία εγγράφως αποστέλλοντας σχετικό αιτιολογημένο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@revoil.gr. Επιπροσθέτως, ο Αγοραστής σε περίπτωση που επιθυμεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι – όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης - μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση, να ενημερώνει την Προμηθεύτρια Εταιρεία εγγράφως και αιτιολογημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@revoil.gr.

13. Νόμος και Δικαιοδοσία:

Οι διατάξεις του παρόντος και η επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς ανακύψει από αυτό διέπεται από την ελληνική νομοθεσία ενώ αρμόδια για την εκδίκαση αυτής καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.