--#include file="includes/menu.asp"-->
Πρατήρια revoil
Αρχική / Η Εταιρία / Νέα και Ενδιαφέροντα / Διαγωνισμοί / Revoil - Μπαλόκας Ελευθέριος-Έκτωρας

Revoil - Μπαλόκας Ελευθέριος-Έκτωρας

Η Ελληνική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. (εφεξής καλουμένης ως «ΡΕΒΟΙΛ» ή/και «Διοργανώτρια εταιρεία») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «REVOIL – ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΕΚΤΟΡΑΣ ‘ΦΟΥΛΑΡΕ ΜΕ ΔΩΡΑ!’»

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών της προωθητικής ενέργειας.

Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται (α) αναρτημένοι στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο (website) της ΡΕΒΟΙΛ: ήτοι στο www.revoil.gr και (β) εκτυπωμένοι στο πρατήριο υγρών καυσίμων REVOIL Μπαλόκας Ελευθέριος-Έκτορας, Λ. Πόρτο Ράφτη 36, Μαρκόπουλο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προωθητικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω.

Η ΡΕΒΟΙΛ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να αλλάζει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση του αριθμού των τελικών νικητών, καθώς και να ακυρώσει την προωθητική ενέργεια. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στις ως άνω (α’) και (β΄) περιπτώσεις. Η ΡΕΒΟΙΛ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή εκ της ακύρωσης της προωθητικής ενέργειας. ΟΡΟΙ:

1. Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 20η/7/2020 και ώρα 06:00:00πμ έως και την 2η/8/2020 και ώρα 20:00:00μμ (εφεξής η «Ισχύς της προωθητικής ενέργειας»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΡΕΒΟΙΛ και στο πρατήριο υγρών καυσίμων Μπαλόκας Ελευθέριος-Έκτορας καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.

4. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ρητά ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχθεί πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους εγγραφής της προωθητικής ενέργειας «REVOIL – ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΕΚΤΟΡΑΣ ‘ΦΟΥΛΑΡΕ ΜΕ ΔΩΡΑ!’» και του αναφερόμενου ως άνω διαδικτυακού ιστοτόπου της ΡΕΒΟΙΛ και συνακόλουθα παραιτούνται κάθε αξίωσής τους έναντι της ΡΕΒΟΙΛ. Εξυπακούεται, δε, ότι η REVOIL δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση τυχόν βλάβης που θα προκύψει στη σελίδα της ΡΕΒΟΙΛ με αποτέλεσμα τυχόν προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προμηθευτεί από το πρατήριο το ειδικό έντυπο της προωθητικής ενέργειας το οποίο αποτελείται από το κύριο στέλεχος και ένα αποσπώμενο μέρος, με την προϋπόθεση αγοράς καυσίμων s.unleaded 100 ή Unleaded 95 revolution αξίας άνω των 30€ ή με αγορά 4lt λιπαντικού Formula syn 10w/40 Στο αποσπώμενο μέρος του εντύπου ο συμμετέχων θα συμπληρώνει τα κάτωθι στοιχεία του θέτοντας επί αυτού και την υπογραφή του και συγκεκριμένα: - Ονοματεπώνυμο -Τηλέφωνο επικοινωνίας -Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e –mail)

6. Η συμπλήρωση των άνω στοιχείων εκ μέρους του συμμετέχοντα και η θέση της υπογραφής του, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά ρητή αποδοχή, συναίνεση και παροχή άδειας του συμμετέχοντος χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιεί ο ίδιος για το σκοπό της συμμετοχής του στην προωθητική ενέργεια, από την ΡΕΒΟΙΛ, για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με την προωθητική ενέργεια και εν γένει τη δραστηριότητα και δράσεις της ΡΕΒΟΙΛ. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο και αιτιολογημένο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@revoil.gr. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη ΡΕΒΟΙΛ όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ΡΕΒΟΙΛ, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών της προωθητικής ενέργειας και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

7. Το αποσπώμενο μέρος του ως άνω εντύπου, το οποίο θα αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή του στην κλήρωση της 2ης/08/2020, θα τοποθετείται σε ειδική κάλπη, η οποία βρίσκεται, στον χώρο του πρατηρίου. Ο κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στη μεγάλη κλήρωση παραπάνω από μία φορές, αρκεί να προμηθευτεί και να συμπληρώσει αντίστοιχο αριθμό εντύπων.

8. Η μεγάλη κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί την 3η/08/2020 και ώρα 12:00:00μμ.

9. Το άνοιγμα της μεγάλης κάλπης θα διεξαχθεί δημόσια στο χώρο του πρατηρίου υγρών καυσίμων του κ. Μπαλόκα Ελευθέριου - Έκτορα που βρίσκεται στην Λ. Μαρκοπούλου 36 στο Μαρκόπουλο Αττικής παρουσία και του καταναλωτικού κοινού (εφόσον το επιθυμεί) και θα αναδειχθούν δεκαεπτά (17) συνολικά νικητές.

10. Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι τα κάτωθι:

- 1 APPLE IPAD 2019 10.2" WiFi (32GB) SPACE GRAY

- 10 SMARTWATCH OEM - GT08

- 4 NEDIS ACAM41BK ACTION CAM ULTRA HD 4K WI-FI WATERPROOF CASE NEDIS

- 1 βιολογικός καθαρισμός

- 1 γυάλισμα αυτοκινήτου

11. Επιπλέον έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της ισχύος της προωθητικής ενέργειας, όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω, εφόσον φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντα και εφόσον τα δοθέντα στοιχεία είναι νόμιμα και έγκυρα και δεν είναι άσχετα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας και επιπλέον εφόσον δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας οιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη της ΡΕΒΟΙΛ ή είναι με οιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη.

12. H ΡΕΒΟΙΛ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τυχόν σχόλια των χρηστών στην σελίδα που διατηρεί (η ΡΕΒΟΙΛ) στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ούτε συναινούν σε αυτά ούτε υιοθετούν και ούτε αποδέχονται αυτά.

13. Η ΡΕΒΟΙΛ διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της προωθητικής ενέργειας να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους όρους συμμετοχής και εντεύθεν παραβιάζει αυτής.

14. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν αμέσως μετά το τέλος της διεξαγωγής της κλήρωσης ως εξής: στον επίσημο ιστότοπο (website) της εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ: www.revoil.gr καθώς και στον χώρο του πρατηρίου του κ. Μπαλόκα Ελευθέριου-Έκτορα. Κατόπιν αυτών των ανακοινώσεων εντεταλμένος υπάλληλος του πρατηρίου ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΕΚΤΟΡΑΣ θα επικοινωνήσει με τους εκάστοτε νικητές, τηλεφωνικά, προκειμένου να τους ενημερώσει για την διαδικασία παραλαβής των δώρων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με την παράδοση των δώρων στους νικητές η ΡΕΒΟΙΛ απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης.

15. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει στο πρατήριο υγρών καυσίμων του κ. Μπαλόκα Ελευθέριου-Έκτορα. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης σε αυτούς του δώρου ή/και σε περίπτωση μη παραλαβής αυτού, για οιοδήποτε λόγο και αιτία, η ΡΕΒΟΙΛ απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.

16. Τα ως άνω δώρα είναι μοναδικά και δεν δύναται να εξαργυρωθούν με χρήματα, ή καθ΄ οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

17. Μετά την εκπνοή της ισχύος της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΡΕΒΟΙΛ παύει να υφίσταται. Η ΡΕΒΟΙΛ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

18. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους, τους όρους της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι όλοι είναι ουσιώδεις, και ως εκ τούτου δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται κάθε αξίωσής του έναντι της ΡΕΒΟΙΛ.

19. Οι νικητές δεν δικαιούνται να εγείρουν καμιά αξίωση κατά της ΡΕΒΟΙΛ λόγω της χρήσης του ονόματος των κατά την διάρκεια που διαγωνίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς.

20. Η ΡΕΒΟΙΛ, δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των δώρων από τον κάτοχο, ή/και παράδοσης αυτών σε τρίτο μη δικαιούχο.

21. Η ΡΕΒΟΙΛ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική σε περίπτωση τυχόν προσβολής δικαιώματος οιουδήποτε συμμετέχοντος απορρέοντος και προστατεύοντος βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

22. Ομοίως, δε, ουδεμία ευθύνη βαρύνει την ΡΕΒΟΙΛ για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί σε οιοδήποτε νικητή άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με το απονεμόμενο δώρο ή και κάθε άλλη αιτία. Ιδία, δε, ο κάθε νικητής καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε τέτοια τυχόν βλάβη ή ζημία υποστεί, παραιτούμενος από τούδε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή του έναντι της ΡΕΒΟΙΛ.

23. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ΡΕΒΟΙΛ. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια Δικαστήρια για κάθε τυχόν διαφορά ανακύψει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα προωθητική ενέργεια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΝΙΚΗΤΗ

1 APPLE IPAD 2019 10.2" WiFi (32GB) SPACE GRAY

 ΣΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΚΟΓΕΡ ΑΝΔΡΕΑΣ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

1 SMARTWATCH OEM - GT08

 ΠΑΠΑΝΤΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ

1 NEDIS ACAM41BK ACTION CAM ULTRA HD 4K WI-FI WATERPROOF CASE NEDIS

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΕΦΕΡΗΣ

1 NEDIS ACAM41BK ACTION CAM ULTRA HD 4K WI-FI WATERPROOF CASE NEDIS

 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1 NEDIS ACAM41BK ACTION CAM ULTRA HD 4K WI-FI WATERPROOF CASE NEDIS

 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

1 NEDIS ACAM41BK ACTION CAM ULTRA HD 4K WI-FI WATERPROOF CASE NEDIS

 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

1 ΒΙΟΛΟΓΙΟΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 ΛΑΠΠΑ ΚΑΤΙΑ

1 ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 ΟΡΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ