--#include file="includes/menu.asp"-->
Πρατήρια revoil
Αρχική / Χρήσιμοι Σύνδεσμοι / Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Όφελος - XTRA4U

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Όφελος - XTRA4U

Η ελληνική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών REVOIL Α.Ε.Ε.Π. (εφεξής καλουμένη «REVOIL» ή/και Διοργανώτρια εταιρεία), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου (website) της εταιρείας: www.revoil.gr/diagonismosxtra4u  διαγωνισμό με τίτλο «ΟΦΕΛΟΣ – XTRA4U». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού.
Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στην άνω σελίδα της REVOIL στο www.revoil.gr/diagonismosxtra4u καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω.
Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών, με αντίστοιχη τροποποίηση του αριθμού των τελικών νικητών, καθώς και να ακυρώσει το Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα της REVOIL στο www.revoil.gr/diagonismosxtra4u. Η REVOIL δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή εκ της ακύρωσης του Διαγωνισμού.
 
ΟΡΟΙ:
 
1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2018 και ώρα 00:00:00 έως 31/07/2018 και ώρα 23:59:59 (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»).
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του, έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, ηλικίας 18 ετών και άνω, κατά το χρόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 
 
3. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία REVOIL καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α και β βαθμού αυτών.
 
4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο και δη στη σελίδα της REVOIL στο www.revoil.gr/diagonismosxtra4u με δικά τους μέσα. Η REVOIL δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του www.revoil.gr/diagonismosxtra4u επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server). Η REVOIL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ της άνω αιτίας. Οι συμμετέχοντες δε δηλώνουν και εγγυώνται ρητά ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχθεί πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους εγγραφής του διαγωνισμού «ΟΦΕΛΟΣ – XTRA4U» και της σελίδας της REVOIL www.revoil.gr/diagonismosxtra4u και συνακόλουθα παραιτούνται κάθε αξίωσής τους έναντι της REVOIL. Εξυπακούεται, δε, ότι η REVOIL δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση τυχόν βλάβης που θα προκύψει στη σελίδα της REVOIL με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.
 
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι κάτοχος της κάρτας πιστότητας xtra4u και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 
- Θα πρέπει να συνδεθεί στην σελίδα της REVOIL στο www.revoil.gr/diagonismosxtra4u όπου θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά τον αριθμό κάρτας xtra4u που βρίσκεται στην κατοχή του, το ονοματεπώνυμό του, το φύλο του, την ημερομηνία γέννησής του, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, την περιοχή κατοικίας του, την πόλη του, τον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιεί, - ήτοι να επιλέξει μεταξύ : (α) αμόλυβδης, (β) πετρελαίου, (γ) υγραερίου, (δ) ηλεκτρικό/μπαταρία-  και τον τύπο οχήματος που διαθέτει,  - ήτοι να επιλέξει μεταξύ : (α) μοτοσυκλέτας, (β) supermini, (γ) hatchback, (δ) sedan, (ε) station wagon, (στ) Taxi, (ζ) Mini Van, (η) Λεωφορείο, (θ) Φορτηγό-.
Προαιρετικά δε, δύναται να συμπληρώσει την ημερομηνία της ονομαστικής εορτής του, τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου του, τη διεύθυνση κατοικίας του, ήτοι την οδό και τον αριθμό αυτής. 
 
6. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποδεχθεί τους εν λόγω Αναλυτικούς όρους επιλέγοντας το αντίστοιχο χωρίο και μετέπειτα να δηλώσει ρητώς ότι συναινεί στην τήρηση διαβίβαση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη «Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Στοιχείων Επικοινωνίας».
 
7. Σε κάθε συμμετέχοντα για την ενεργοποίηση της έγκυρης συμμετοχής του στον εν λόγω διαγωνισμό θα του αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e–mail) επιβεβαίωσης της συμμετοχής του στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει  δηλώσει σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία.
 
8. Ο κάθε συμμετέχων με την αποδοχή του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα του αποσταλεί και την επιβεβαίωση της έγκυρης συμμετοχής του θα αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση. Ο κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στη μεγάλη κλήρωση παραπάνω από μία φορές αρκεί να επισυνάπτει κάθε φορά διαφορετικό αριθμό κάρτας xtra4u.
 
9. Κατά την ημέρα Δευτέρα την 1 Aυγούστου 2018, θα διενεργηθεί η κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν ενενήντα (90) τυχεροί νικητές. Οι ενενήντα (90) νικητές που θα αναδειχθούν κατά τα ανωτέρω θα λάβουν δώρα ως εξής: 
(α) Δέκα (10) εξ αυτών θα κερδίσουν τα «καύσιμα του μήνα», ήτοι δέκα (10) δωροεπιταγές καυσίμων έκαστης αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €), ήτοι συνολικής αξίας διακοσίων ευρώ (20,00 € Χ 10 = 200,00 €), ανά νικητή.
(β) Τριάντα (30) εξ αυτών θα κερδίσουν τα «καύσιμα της εβδομάδας», ήτοι τρεις (3) δωροεπιταγές καυσίμων,  οι δύο εξ αυτών αξίας είκοσι ευρώ (20,00 €) συν η τρίτη εξ αυτών, αξίας δέκα ευρώ (10,00€), ήτοι συνολικής αξίας πενήντα ευρώ (20,00 € + 20,00 € + 10,00 € =50,00 €), ανά νικητή.
(γ) Πενήντα (50) εξ αυτών θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή καυσίμων αξίας έκαστη είκοσι ευρώ (20,00 €), ανά νικητή.
 
10. Οι ως άνω δωροεπιταγές καυσίμων θα είναι μοναδικές και θα αναγράφεται στο σώμα αυτών ένας μοναδικός αριθμός - κωδικός. Θα χρησιμοποιούνται άπαξ και θα εξαργυρώνονται μόνο με καύσιμα ΡΕΒΟΙΛ από τα πρατήρια με αναρτημένα τα σήματα ΡΕΒΟΙΛ και δεν θα δύναται να εξαργυρώνονται με χρήματα, ή καθ΄ οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 
11. Επιπλέον έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω, και εφόσον τα αναρτώμενα στοιχεία είναι νόμιμα και έγκυρα και δεν είναι άσχετα με την κατά τους ανωτέρω όρους του Διαγωνισμού και επιπλέον εφόσον δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας οιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη της REVOIL ή  είναι με οιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη. 
 
12. H REVOIL δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τυχόν σχόλια των χρηστών, ούτε συναινεί σε αυτά ούτε υιοθετεί και ούτε αποδέχεται αυτά. 
 
13. Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους όρους συμμετοχής και εντεύθεν παραβιάζει αυτούς.
 
14. Οι ενενήντα (90) νικητές του διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν μετά από κλήρωση στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι όσοι συμμετείχαν νομότυπα στον  Διαγωνισμό που αναφέρεται πιο πάνω και η οποία κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 1.8.2018 και ώρα 15:00 στα γραφεία της REVOIL, επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 5 στη Βάρη Αττικής, παρουσία εκπροσώπων της εταιρείας και του κοινού (εφόσον το επιθυμεί). Τυχόν αντιρρήσεις κατά του αποτελέσματος του Διαγωνισμού πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να υποβάλλονται εγγράφως στη REVOIL και θα εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή συγκροτούμενη από αρμόδιους υπαλλήλους ή συνεργάτες της REVOIL.
 
15. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα της REVOIL στον επίσημο ιστότοπο (website) της εταιρείας: www.revoil.gr. Κατόπιν αυτών των ανακοινώσεων αρμόδιος υπάλληλος της εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ θα επικοινωνεί με τους εκάστοτε νικητές τηλεφωνικά προκειμένου να τους ενημερώσει για την διαδικασία αποστολής του δώρου. Κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία οι νικητές οφείλουν να δηλώσουν ένα ή περισσότερα πρατήρια με αναρτημένα τα σήματα της ΡΕΒΟΙΛ  της περιοχής που τους εξυπηρετεί από τα οποία θα επιθυμούν να εξαργυρώσουν σε καύσιμα τις δωροεπιταγές που τους αναλογούν. Στη συνέχεια θα τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά διά ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας τους που έχουν δηλώσει κατά τα ανωτέρω οι δωροεπιταγές που τους αναλογούν. Με την αποστολή της δωροεπιταγής, στο νικητή η REVOIL, απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης. Η αναπαραγωγή και αλλοίωση της δωροεπιταγής είναι παράνομη και την καθιστά αυτοδικαίως άκυρη και εκτός συναλλαγής. 
 
16. Σε περίπτωση αδυναμίας τηλεφωνικού εντοπισμού ενός ή περισσοτέρων νικητών μέχρι την Πέμπτη 5/7/2018 και ώρα 17:00 καθώς και σε αδυναμία αποστολής σε αυτόν του δώρου για οιοδήποτε λόγο και αιτία η REVOIL απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.  Σε περίπτωση δε που δεν εντοπιστούν οι νικητές που κληρώθηκαν και δεν θα έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ενενήντα (90) νικητών θα διενεργηθεί επαναληπτική κλήρωση κατά την ημέρα Παρασκευή 6/7/2018  και ώρα 15:00 σύμφωνα με την ίδια οριζόμενη ανωτέρω διαδικασία (Βλτ. 14 επ.).
 
17. Σε περίπτωση προβλήματος στην εξαργύρωση του μοναδικού κωδικού της δωροεπιταγής καυσίμων παρακαλώ καλέστε άμεσα στο 210 - 8976000 (εσωτ. 132).
 
18. Μετά την εκπνοή της ισχύος του Διαγωνισμού και της διανομής των δώροεπιταγών καυσίμων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της REVOIL παύει να υφίσταται. Η REVOIL δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 
19. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους, τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι όλοι είναι ουσιώδεις, και ως εκ τούτου δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται κάθε αξίωσής του έναντι της REVOIL. 
 
20. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή, συναίνεση και παροχή άδειας του συμμετέχοντος χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα  οποία γνωστοποιεί ο ίδιος για το σκοπό της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, από την REVOIL, για τους σκοπούς του διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη REVOIL όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ εντολή και για λογαριασμό της REVOIL, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως εκάστοτε ισχύει.
 
21. Οι νικητές δεν δικαιούνται να εγείρουν καμιά αξίωση κατά της REVOIL λόγω της χρήσης του ονόματος των κατά την διάρκεια που διαγωνίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς.
 
22. Η REVOIL, δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της δωροεπιταγής καυσίμων από τον κάτοχο, και κατά συνέπεια δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται για οιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση δε απώλειας ή κλοπής των δωροεπιταγών καυσίμων ο εκάστοτε νικητής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, μέσω αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας revoil@revoil.gr.
 
23. Η REVOIL δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική σε περίπτωση τυχόν προσβολής δικαιώματος οιουδήποτε συμμετέχοντος απορρέοντος και προστατεύοντος βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. 
 
24. Ομοίως, δε, ουδεμία ευθύνη βαρύνει τη REVOIL για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί σε οιοδήποτε νικητή άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με το απονεμόμενο δώρο ή και κάθε άλλη αιτία. Ιδία, δε, ο κάθε νικητής καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε τέτοια τυχόν βλάβη ή ζημία υποστεί, παραιτούμενος από τούδε ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή του έναντι της REVOIL. 
 
25. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της REVOIL. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια Δικαστήρια για κάθε τυχόν διαφορά ανακύψει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.