Πρατήρια revoil

ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Η ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ συστάθηκε τον Ιούνιο του 2010 με έδρα την Βάρη Αττικής.
Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2843/2000 και του κ.ν. 2190/1920 και σκοπός της, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε μετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε μετοχές εταιρειών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε μετοχές διαχειριστριών εταιριών.  
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες   πενήντα εφτά χιλιάδες δώδεκα (33.357.012) ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια  εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες τέσσερις (11.119.004) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ εκάστης.

Η ΑΡΙΣΤΟΝ επενδύει στην αγορά πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της ένα φορτηγό πλοίο τύπου Handymax, το BLUE BALANCE  ιαπωνικής κατασκευής του 1998 και χωρητικότητας 45.713 DWT.

Τον Μάιο του 2017 η REVOIL Α.Ε.Ε.Π. προχώρησε στην πώληση του συνόλου των μετοχών της ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. Αγοραστής της θυγατρικής ήταν η εταιρία VARI NAVIGATION LTD.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2016

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2015

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2011

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2010

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010