Πρατήρια revoil

FAQ

1. Τι είναι το λιπαντικό;

Σαν λιπαντικό ορίζουμε τις ρευστές ή ημίρρευστες χημικές συνθέσεις που όταν εισαχθούν μεταξύ επιφανειών σε σχετική κίνηση , μειώνουν τη μεταξύ τους αναπτυσσόμενη τριβή.

2. Σύσταση Λιπαντικών

Τα λιπαντικά είναι αποτέλεσμα ανάμειξης βασικών ελαίων και χημικών προσθέτων σε συγκεκριμένες αναλογίες που διασφαλίζουν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών των μηχανημάτων που υπηρετούν.

Τα ορυκτά βασικά λάδια είναι προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου και αποτελούν την πλειοψηφία των κυκλοφορούντων λιπαντικών στην Ελληνική Αγορά.

Τα συνθετικά βασικά έλαια είναι αποτέλεσμα χημικής σύνθεσης με στόχο τη βελτιστοποίηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος.

Τα χημικά / βελτιωτικά πρόσθετα είναι προϊόντα ειδικής σύνθεσης που προσδίδουν στα τελικά προϊόντα τα ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές.

Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω στην αγορά κυκλοφορούν οι παρακάτω κατηγορίες προϊόντων :

 • Ορυκτής Βάσεως Λιπαντικά : Μίγμα ορυκτών βασικών λαδιών και χημικών προσθέτων
 • Ημισυνθετικά ή /και Συνθετικής Βάσεως Λιπαντικά : Μίγμα ορυκτών βασικών , Υδρογονωμένων Βασικών , Συνθετικών Βασικών και χημικών προσθέτων
 • Συνθετικά Λιπαντικά : Μίγμα Συνθετικών Βασικών και χημικών προσθέτων.

3. Βασικές Λειτουργίες των Λιπαντικών

Οι βασικές λειτουργίες των λιπαντικών είναι φυσικά η μείωση των τριβών και η προστασία έναντι των φθορών των κινούμενων μερών.
Στην πραγματικότητα τα λιπαντικά καλούνται να υπηρετήσουν επιπρόσθετες αποστολές εκ των οποίων μερικές είναι εξίσου σημαντικές για την λειτουργία των μηχανημάτων.
Η Mercedes Benz, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως έχει αναγνωρίσει περισσότερες από 40 απαιτήσεις για τα λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής καύσεως.
Εξειδικευμένα λιπαντικά όπως τα υδραυλικά έλαια ή τα λιπαντικά μετάδοσης κίνησης χαρακτηρίζονται από επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, ενώ τα ρευστά και ημίρρευστα λιπαντικά όπως τα γράσα έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες που μετρούνται με εξειδικευμένες μεθόδους.
Το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να έχει θετική ή αρνητική διάσταση, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω.

Το λιπαντικό ΠΡΕΠΕΙ να εξασφαλίζει :

 • Μείωση Τριβών : Μέσω της μείωσης της τριβής επιτυγχάνεται εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας για τη λειτουργία του μηχανήματος ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και η παραγωγή θερμότητας.
 • Μείωση Φθορών : Η προφανής λειτουργία του λιπαντικού, απαραίτητη για τη μακροζωία και αποδοτικότητα του μηχανήματος.
 • Ψύξη: Στους κινητήρες εσωτερικής καύσεως το λιπαντικό είναι το κύριο μέσο απαγωγής της θερμότητας μεταξύ του θαλάμου καύσης (πιστονιών) του κάρτερ και του μανδύα ψύξης (υδροχιτώνια). Επιπρόσθετα το λιπαντικό και σε άλλες μηχανικές διατάξεις , προσροφά τη θερμότητα που παράγεται από την τριβή ή το παραγόμενο μηχανικό έργο. Έχει αποδειχθεί ότι το κύκλωμα ψύξης απορροφά το 60% της παραγόμενης θερμότητας, ενώ το υπόλοιπο 40% απάγεται μέσω του λιπαντικού
 • Αντιοξειδωτική δράση : Είτε λόγω αποικοδόμησης ή επιμόλυνσης το λιπαντικό μπορεί να μετασχηματιστεί σε όξινο διάλυμα και λόγω αυτού να “επιτεθεί” στα μεταλλικά μέρη , μέσω οξειδωτικής αντίδρασης. Η υγρή ατμόσφαιρα και η έλλειψη χρήσης επίσης μπορεί να προκαλέσουν τα ίδια αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση το λιπαντικό πρέπει να είναι σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει τα φαινόμενα αυτά.
 • Απορρυπαντική Δράση : Το λιπαντικό πρέπει να διασφαλίζει την αστοχία των μηχανικών μερών εξαιτίας της αποικοδόμησής του ή της επιμόλυνσής του με υποπροϊόντα καύσης. Τα κατάλοιπα τα οποία συνήθως περιγράφονται ως “κάρβουνο”, “βερνίκι” ή “λάσπη” μπορούν να επηρεάσουν την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανημάτων. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στο “κόλλημα” των δακτυλιδιών και να φράξουν το κανάλι κυκλοφορίας του λαδιού. Συνεπώς ή παρεμπόδιση δημιουργίας καταλοίπων και η διασπορά των επιμολυντών είναι ζωτικής σημασίας για τα μηχανήματα.
 • Στεγανοποίηση : Σε κάθε περίπτωση το λιπαντικό πρέπει να ενισχύει τη στεγανοποίηση μεταξύ των πιστονιών και των κυλίνδρων (πιστόνι-δακτυλίδι και δακτυλίδι – τοίχωμα κυλίνδρου)


Επιπρόσθετα στα ανωτέρω χαρακτηριστικά σε συνεχή και οικονομική βάση, το λιπαντικό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.

Το λιπαντικό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ :

 • Να έχει χαμηλό Ιξώδες
 • Να έχει πολύ υψηλό Iξώδες
 • Να έχει πολύ χαμηλό Δείκτη Ιξώδους
 • Να είναι ιδιαίτερα πτητικό
 • Να αφρίζει κατά τη χρήση
 • Να είναι χημικά ασταθές στην οξείδωση και σε χημικές αντιδράσεις
 • Να λειτουργεί επιθετικά στα συστήματα ελέγχου καυσαερίων (καταλύτες) και στα παρεμβύσματα (τσιμούχες)
 • Να παράγει επικαθήσεις άνθρακα μέσω των υπολειμμάτων καύσης.
 • Να είναι τοξικό και να έχει δυσάρεστη οσμή
 • Να είναι ιδιαίτερα ακριβό

4. Κατηγοριοποίηση – Χαρακτηριστικά και Προδιαγραφές Λιπαντικών

Πλέον τα λιπαντικά διακρίνονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες :

 • Λιπαντικά Κινητήρων Εσωτερικής Καύσεως
 • Λιπαντικά Βενζινοκινητήρων
 • Λιπαντικά Ελαφρών Πετρελαιοκινητήρων
 • Λιπαντικά Δίχρονων Εξωλέμβιων και Κινητήρων Μοτοσικλετών
 • Λιπαντικά Τετράχρονων Εξωλέμβιων και Κινητήρων Μοτοσικλετών
 • Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων
 • Λιπαντικά Γραναζοκιβωτίων και Συστημάτων Μετάδοσης Κίνησης
 • Λιπαντικά Βιομηχανίας
 •  Γράσα - Σάπωνες

Τα λιπαντικά χαρακτηρίζονται από το Βαθμό Ιξώδους, ο οποίος προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ροής του λιπαντικού σε συγκεκριμένο θερμοκρασιακό εύρος.

Στα λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων εσωτερικής καύσεως, στις βαλβολίνες και στα λιπαντικά συστημάτων μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιείται η βαθμονόμηση κατά SAE (Society of Automotive Engineers).

Σύμφωνα με την ονοματολογία κατά SAE υπάρχουν τα μονοβάθμια ή μονότυπα λιπαντικά και τα πολυβάθμια ή πολύτυπα λιπαντικά :

 • Μονότυπα ονομάζονται τα λιπαντικά που προσαρμόζουν το ιξώδες (ή τη ρευστότητά τους) σε μικρό φάσμα θερμοκρασιών (π.χ. SAE 10W, SAE 30, SAE 90).
 • Πολύτυπα ονομάζονται τα λιπαντικά που προσαρμόζουν και διατηρούν τη ρευστότητά τους σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (π.χ. SAE 10W/40, SAE 20W/50, SAE 75W/90).

Το πρόθεμα W αναφέρεται στα χαρακτηριστικά ροής του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Στα λιπαντικά βιομηχανίας έχει υιοθετηθεί η ονομασία ISO VG (International Organization for Standardization Viscosity Grade).
Σύμφωνα με το ISO τα βιομηχανικά λιπαντικά χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το ιξώδες τους στους 40ºC. (ISO VG 32, ISO VG 68, ISO VG 150)

Τέλος στα γράσα χρησιμοποιείται η βαθμονόμηση κατά NLGI (National Lubricating Institute) βάσει της οποίας όσο μικρότερος είναι ο απόλυτος αριθμός τόσο λεπτόρρευστο είναι το γράσο :

 • NLGI 00
 • NLGI 0
 • NLGI 1
 • NLGI 2
 • NLGI 3


Οι προδιαγραφές των λιπαντικών διακρίνονται ανάλογα με τη χρήση τους στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες :

• Προδιαγραφές ACEA (Association des Constructeurs Eyroppens d’ Automobiles : Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Οχημάτων).

Οι προδιαγραφές ACEA διακρίνονται στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες :

Α : Λιπαντικά Βενζινοκινητήρων
Β : Λιπαντικά Ελαφρών Πετρελαιοκινητήρων
C : Λιπαντικά Συμβατά με Συστήματα Επεξεργασίας Καυσαερίων (Diesel Filter Particulates, Τριοδικούς καταλύτες)
Ε : Λιπαντικά για Βαρέα Πετρελαιοκίνητα Οχήματα (Φορτηγά, Λεωφορεία, Εκτός Δρόμου & Χωματουργικά).

Οι προδιαγραφές ACEA έχουν πλέον επικρατήσει στην Ευρωπαϊκή Αγορά.

• API (American Petroleum Institute)
Οι προδιαγραφές API διακρίνονται στις ακόλουθες δύο (2) κατηγορίες για τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσεως :
Κατηγορία S : Λιπαντικά Βενζινοκινητήρων.
Η προδιαγραφή προσδιορίζεται από το γράμμα S ακολουθούμενη από τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου.
Η προδιαγραφή SA είναι η χαμηλότερη ενώ η SM είναι η υψηλότερη.

Κατηγορία C : Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων.
Η προδιαγραφή προσδιορίζεται από το γράμμα C ακολουθούμενη από τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου.
Η προδιαγραφή CA είναι η χαμηλότερη ενώ η CJ-4 είναι η υψηλότερη.

Για τα λιπαντικά των γραναζοκιβωτίων έχουν θεσπιστεί οι προδιαγραφές API GL-1 έως GL-5.
Η πλειοψηφία των οχημάτων χρησιμοποιεί βαλβολίνη προδιαγραφής GL-5 και GL-4

• DIN (Deutsche Industrie Norm)
Ο Γερμανικός Οργανισμός DIN έχει κατηγοριοποιήσει τις προδιαγραφές των βιομηχανικών λιπαντικών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις που καλύπτουν :

Έτσι, για παράδειγμα, στα λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων οι επικρατέστερες προδιαγραφές είναι η DIN 51524 Part I, II & III.

• Προδιαγραφές JASO (Japanese Automobile Standards Organization).
Οι προδιαγραφές JASO έχουν επικρατήσει στα λιπαντικά 4χρονων και 2χρονων μοτοσικλετών.
Συγκεκριμένα στους 2χρονους κινητήρες οι προδιαγραφές είναι οι FA,FB.FC,FD
Αντίστοιχα στους 4χρονους κινητήρες οι προδιαγραφές είναι οι JASO MA,MA1, MA2 & MB

• Προδιαγραφές ΝΜΜΑ (National Marine Manufacturers Association : Σύνδεσμος Κατασκευαστών Εξωλέμβιων Κινητήρων).
Στους δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες η τρέχουσα προδιαγραφή είναι η TCW-3 , ενώ στους τετράχρονους είναι η FC-W

• Προδιαγραφές / Εγκρίσεις Κατασκευαστών

Συμπληρωματικά στις προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών υπάρχει μεγάλος αριθμός προδιαγραφών που έχουν αναπτυχθεί από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις προδιαγραφές των υγρών αυτομάτων κιβωτίων (Automatic Transmission Fluid , ATF).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι προδιαγραφές που έχουν επικρατήσει είναι η προδιαγραφή Dexron 3 (General Motors) και Mercon (Ford).

5. Κριτήρια Επιλογής Λιπαντικού

H επιλογή του σωστού λιπαντικού γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Στο εγχειρίδιο του μηχανήματος αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες :

 • Προτεινόμενες προδιαγραφές λιπαντικού
 • Προτεινόμενος Βαθμός Ιξώδους (σύμφωνα με τις κλιματολογικές / θερμοκρασιακές συνθήκες)
 • Προτεινόμενος χρόνος αλλαγής λιπαντικού (εκφραζόμενος σε χιλιομετρική διάνυση ή σε ώρες λειτουργίας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα λιπαντικά πρέπει αλλάζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Οι ανωτέρω πληροφορίες σε συνδυασμό με την επιλογή αξιόπιστου συνεργάτη εξασφαλίζουν τη μακροζωϊα και την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος.

6. Κόστος Λίπανσης

Ειδικά σήμερα η τιμή λιπαντικού μας απασχολεί όλους. Ποιο είναι όμως το πραγματικό κόστος του λιπαντικού και τι επιβάρυνση έχει αυτό στο κόστος λειτουργίας / συντήρησης ενός μηχανήματος ;

Προκειμένου να προσδιορίσουμε το ακριβές κόστος λίπανσης, πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες πρέπει να συνυπολογιστούν.
Ο υπολογισμός του πραγματικού κόστους λίπανσης των μηχανημάτων πρέπει να συμπεριλαμβάνει :

 • Την αρχική απαίτηση λιπαντικού
 • Την ποσότητα και τα διαστήματα επαναλίπανσης
 • Το κόστος συντήρησης και των επισκευών συμπεριλαμβανομένων και των χρόνων παύσης λειτουργίας των μηχανημάτων
 • Το κόστος αγοράς του λιπαντικού

Έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιώντας ένα φθηνότερο αλλά ανεπαρκές / ακατάλληλο προϊόν στη συγκεκριμένη εφαρμογή λίπανσης οδηγεί σε υψηλότερο συνολικά κόστος σε σχέση με την χρήση του ενδεδειγμένου.

Η χρήση του ενδεδειγμένου λιπαντικού, εξασφαλίζει την ορθή, οικονομική και αποδοτική λειτουργία των μηχανημάτων.

Η χρήση ακατάλληλου λιπαντικού οδηγεί σε αυξημένες φθορές, στη δημιουργία εξανθρακώσεων στον κινητήρα και μοιραία σε κοστοβόρες ως προς την επιδιόρθωση βλάβες.

7. Γιατί να επιλέξω λιπαντικά Revolution της REVOIL;

Γιατί η σειρά λιπαντικών Revolution και ειδικών προϊόντων της REVOIL υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των σύγχρονων προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς και τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, παρέχοντας αποτελεσματική λίπανση και προστασία των μηχανημάτων και μηχανισμών στα οποία χρησιμοποιούνται. Η REVOIL σχεδιάζει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, υπεύθυνα με γνώμονα την παροχή άριστης ποιότητας στον καταναλωτή που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του.